Realizujeme projekt ESF
Podporili násVýchovno-výcvikový lyžiarsky zájazd
Výchovno-výcvikový lyžiarsky zájazdV dňoch 08.02.2016-12.02.2016 sa v Závažnej Porube v lyžiarskom stredisku Opalisko v Nízkych Tatrách uskutočnil výchovno-výcvikový lyžiarsky zájazd /VVLZ/ žiakov našej školy. Zájazdu sa zúčastnilo 28 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci, ktorí boli ubytovaní v penzióne Zivka, 500 m od lyžiarskeho strediska. V prvý deň nás privítalo sychravé počasie, ale to nezabránilo tomu, aby sme hneď nezačali s výcvikom. Bolo to ale pre všetkých obrovské prekvapenie, keď sme zistili, že presne polovica žiakov ešte nikdy v živote nestála na lyžiach.
Obvodné kolo v stolnom tenise
NovinkyDňa 09.02.2016 sa uskutočnilo v CVČ v Humennom obvodné finálové kolo družstiev chlapcov v stolnom tenise. Naše družstvo v zložení Samuel Hudák, Juraj Hudák, Peter Lorenčík a Jozef Nedzbala pod vedením Mgr. Mariána Serbáka po víťazstve v základnej skupine obsadilo po tuhom boji vo finálovej skupine pekné druhé miesto. O postupe na krajské kolo rozhodlo v náš neprospech pri rovnosti bodov horšie skóre. Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.
Valentínska kvapka krvi
Valentínska kvapka krviV duchu sviatku sv. Valentína, ktorý nie je len o zaľúbených, ale jeho poslaním je aj pomáhať druhým, sa v v piatok, 26. februára 2016, jedenásti študenti SOŠ polytechnickej v Humennom spolu s Ing. Marcelom Volohdom zapojili do akcie Valentínska kvapka krvi. Túto akciu každoročne organizuje Slovenský červený kríž. Jej hlavnou myšlienkou bolo rozdať sa pre druhých.

http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/zo-skoly/aj-my-sme-darovali-krv/
2694 M
informa�n� a sie�ov� technol�gie
Nau��� sa spravova� po��ta�ov� siete, servery, datab�zy a tvori� programy, ktor� pracuj� s inform�ciami. Po ukon�en� �t�dia z�ska� maturitn� vysved�enie.

Chcem vedieďż˝ viac !
2682 K
mechanik po��ta�ov�ch siet�
Z�ska� vedomosti a�zru�nosti z�oblasti hardv�ru, softv�ru, po��ta�ov�ch siet� a�komunika�n�ch syst�mov. Po ukon�en� �t�dia nadobudne� maturitn� vysved�enie a�v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
2447 K
mechanik hasi�skej techniky
Nadobudne� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri v�kone hasiacich pr�c, z�chrane os�b a majetku pomocou po�iarnej techniky. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3658 K
mechanik stavebno-in�tala�n�ch zariaden�
Z�ska� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri realiz�cii, �dr�be a oprave in�tal�ci�, vykurovania a plynovodov. Nadobudne� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3656 K
oper�tor stavebnej v�roby
Nau��� sa v�etko o stavebn�ch v�kresoch, stavebn�ch materi�loch a technol�gi�ch, vykon�va� stavebn� �pravy. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !

U�ebn� odbory
Pon�kame aj mo�nos� �t�dia v trojro�n�ch odboroch s v�u�n�m listom a v dvojro�nom odbore s mo�nos�ou dokon�i� si deviaty ro�n�k.

Zobrazi� v�etky u�ebn� odbory.