Realizujeme projekt ESF
Podporili násCeloslovenská súťaž v IT odbore
NovinkyCeloslovenská súťaž v IT odbore

Ja, Michal Kopáč, študent III. A, odboru mechanik počítačových sietí, som sa po týždni príprav vydal s Ing. Martinom Šírym do Bratislavy na celoslovenskú súťaž Junior Internet. Po dlhej ceste naprieč celým Slovenskom smerovali naše kroky zo železničnej stanice na Fakultu informatiky a informačných technológií STU, kde nás už očakávali organizátori súťaže. Po registrácii sme sa presunuli do auly na prezentáciu projektov súťažiacich rozdelených do piatich kategórií. Mnohé projekty boli extrémne zaujímavé, no našlo sa aj pár nepochopených autorov. Práve počas ich prezentácií sme sa snažili čas využiť efektívne a vychutnali sme si obedové menu, ktoré zabezpečili organizátori súťaže. Po skončení prezentácií a programu prvého dňa sme sa autobusmi presunuli na ubytovňu.
Po dobrom spánku sme sa na druhý deň pobrali späť na pôdu FIIT STU, kde už organizátori chystali ceny pre výhercov. Posledné prezentácie nám skončili a nasledovali zaujímavé prednášky rôznych odborníkov i ľudí z praxe (Ján Cifra, spoločnosť CITADELO a mnohí iní). Nasledovalo vyhodnotenie.
V kategórii grafický dizajn som získal špeciálne ocenenie firmy AMAVET.
Michal Kopáč, III. A

Mikkymu k jeho úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa nápadov pri ďalších projektoch.

Majstrovstvá kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl
NovinkyMajstrovstvá kraja jednotlivcov žiakov a žiačok stredných škôl v ľahkej atletike

V piatok 5. mája 2017 sa v Prešove uskutočnili Majstrovstvá kraja jednotlivcov žiakov a žiačok stredných škôl v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci. V premenlivom počasí a silnej konkurencii naši reprezentanti zabojovali a dosiahli veľmi pekné výsledky. Filip Danko z I.B sa v skoku do diaľky umiestnil na 3. mieste a Patrik Kačmar z III.C vo vrhu guľou skončil na 2. mieste.
Našim reprezentantom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v ľahkej atletike
NovinkyDňa 25. 04. 2017 sa v areáli Gymnázia L. Svobodu v Humennom uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov v ôsmich disciplínach. V konkurencii siedmich stredných škôl naši zástupcovia vybojovali 8 medailí, z toho 3 bronzové, 3 strieborné a 2 zlaté. Konkrétne:
Samuel Ptáček (I. B) – 3. miesto v behu na 3000 m,
Kristián Hegeduš (IV. D) – 3. miesto v skoku do diaľky,
Filip Danko (I. B) – 3. miesto v šprinte na 100 m,
René Burik (III. B) – 2. miesto v šprinte na 200 m,
Michal Keleman (III. C) – 2. miesto v behu na 800 m,
Simon Bilý (IV. B) – 2. miesto v skoku do výšky,
Patrik Kačmár (III. C) – 1. miesto vo vrhu guľou a
Filip Danko (I. B) – 1. miesto v skoku do diaľky.

Našim chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Patrikovi Kačmárovi a Filipovi Dankovi blahoželáme k postupu na krajské kolo.
2694 M
informa�n� a sie�ov� technol�gie
Nau��� sa spravova� po��ta�ov� siete, servery, datab�zy a tvori� programy, ktor� pracuj� s inform�ciami. Po ukon�en� �t�dia z�ska� maturitn� vysved�enie.

Chcem vedieďż˝ viac !
2682 K
mechanik po��ta�ov�ch siet�
Z�ska� vedomosti a�zru�nosti z�oblasti hardv�ru, softv�ru, po��ta�ov�ch siet� a�komunika�n�ch syst�mov. Po ukon�en� �t�dia nadobudne� maturitn� vysved�enie a�v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
2447 K
mechanik hasi�skej techniky
Nadobudne� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri v�kone hasiacich pr�c, z�chrane os�b a majetku pomocou po�iarnej techniky. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3658 K
mechanik stavebno-in�tala�n�ch zariaden�
Z�ska� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri realiz�cii, �dr�be a oprave in�tal�ci�, vykurovania a plynovodov. Nadobudne� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3656 K
oper�tor stavebnej v�roby
Nau��� sa v�etko o stavebn�ch v�kresoch, stavebn�ch materi�loch a technol�gi�ch, vykon�va� stavebn� �pravy. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !

U�ebn� odbory
Pon�kame aj mo�nos� �t�dia v trojro�n�ch odboroch s v�u�n�m listom a v dvojro�nom odbore s mo�nos�ou dokon�i� si deviaty ro�n�k.

Zobrazi� v�etky u�ebn� odbory.