Realizujeme projekt ESF
Podporili násBranné súboje stredoškolákov
NovinkyDňa 31.03.2017 sa žiaci 4.C triedy : Dávid Dzuňo, Jaroslav Kochma, Jaroslav Pitlanič, Ondrej Bazar, Martin Bučko, Lukáš Mišlan, odbor 2447 K mechanik hasičskej techniky, zúčastnili v Bardejove, na projekte s názvom: „Branné súboje stredoškolákov“, ktoré organizuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ozbrojené sily Slovenskej republiky primárne pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl v každom samosprávnom kraji Slovenskej republiky na podporu vlastenectva a branných zručností.
Cieľom tohto projektu bola snaha o maximálne plnenie úloh ministra obrany Slovenskej republiky vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť obrany, s dôrazom na skvalitnenie prípravy obyvateľstva na obranu štátu vo výchovno-vzdelávacom procese a podporu zvyšovania vlastenectva a branného povedomia občanov SR v duchu národných a vojenských tradícií a podpora vlastenectva, budovanie branného povedomia medzi mladými ľuďmi a predovšetkým medzi študentmi končiacich ročníkov stredných škôl.
Z tejto akcie si žiaci priniesli nielen mnoho zážitkov a informácií, nových kamarátov, ale tiež druhé miesto v rámci Prešovského samosprávneho kraja Slovenskej republiky za silnej podpory spolužiakov 4.C triedy. Preto im patrí jedno veľké: „ ĎAKUJEME!“

Písomná forma maturitnej skúšky
Best In English-Angličtinár roka
NovinkySúťaže Angličtinár roka, známej tiež pod menom Best in English sa v ročníku 2016 (30. novembra) zúčastnilo 15 107 študentov zo 683 škol z 28 krajín Európy. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 2 937 študentov zo 142 rôznych škôl. Do tejto suťaže sa zapojila aj naša škola(14 študentov) ktorí vypracuvávali test z AJ v jazykovom laboratoriu v odvetviach Language in Use, Reading a Listening od urovne A1-C1.
2694 M
informa�n� a sie�ov� technol�gie
Nau��� sa spravova� po��ta�ov� siete, servery, datab�zy a tvori� programy, ktor� pracuj� s inform�ciami. Po ukon�en� �t�dia z�ska� maturitn� vysved�enie.

Chcem vedieďż˝ viac !
2682 K
mechanik po��ta�ov�ch siet�
Z�ska� vedomosti a�zru�nosti z�oblasti hardv�ru, softv�ru, po��ta�ov�ch siet� a�komunika�n�ch syst�mov. Po ukon�en� �t�dia nadobudne� maturitn� vysved�enie a�v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
2447 K
mechanik hasi�skej techniky
Nadobudne� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri v�kone hasiacich pr�c, z�chrane os�b a majetku pomocou po�iarnej techniky. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3658 K
mechanik stavebno-in�tala�n�ch zariaden�
Z�ska� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri realiz�cii, �dr�be a oprave in�tal�ci�, vykurovania a plynovodov. Nadobudne� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3656 K
oper�tor stavebnej v�roby
Nau��� sa v�etko o stavebn�ch v�kresoch, stavebn�ch materi�loch a technol�gi�ch, vykon�va� stavebn� �pravy. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !

U�ebn� odbory
Pon�kame aj mo�nos� �t�dia v trojro�n�ch odboroch s v�u�n�m listom a v dvojro�nom odbore s mo�nos�ou dokon�i� si deviaty ro�n�k.

Zobrazi� v�etky u�ebn� odbory.