Realizujeme projekt ESF
Podporili násZamestnanci (Pedagogickí)
Ing. Anton Bača
učiteľ odborných predmetov

Mgr. Mária Bačová
učiteľka odborných predmetov

Ing. Eva Baková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Bc. Marek Bálint
majster praktického vyučovania

Jozef Burda
majster praktického vyučovania

Ing. Ľubomír Černega
učiteľ odborných predmetov

Ing. Ján Džugan
učiteľ odborných predmetov

Ing. Lucia Gališinová
učiteľka odborných predmetov

Ing. Eva Gavronová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Ernest Gomboš
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Dana Habaľová
učiteľka odborných predmetov

Ing. Anežka Hrešková
učiteľka odborných predmetov

Mgr. Emília Chomaničová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Nataša Ištvanová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Bc. Martin Karas
majster praktického vyučovania

Mgr. Miroslava Kimaková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Bc. Miloš Kováč
majster praktického vyučovania

Mgr. Miriama Krišková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Jana Macejková
majsterka praktického vyučovania

PaedDr. Alena Matejková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Jaroslav Murnik
majster praktického vyučovania

Jozef Pňakovič
majster praktického vyučovania

Ing. Anna Sabolová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Ladislav Salák
majster praktického vyučovania

Marián Savkanič
majster praktického vyučovania

Mgr. Marián Serbák
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Martin Širý
učiteľ odborných predmetov

Bc. Jozef Taňkoš
majster praktického vyučovania

Bc. Pavol Taňkoš
majster praktického vyučovania

Ing. Lukáš Tokoš
učiteľ odborných predmetov

Mgr. Lenka Turcovská
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Jozef Vaško
učiteľ odborných predmetov

Ing. Marcel Volohda
učiteľ odborných predmetov
2694 M
informa�n� a sie�ov� technol�gie
Nau��� sa spravova� po��ta�ov� siete, servery, datab�zy a tvori� programy, ktor� pracuj� s inform�ciami. Po ukon�en� �t�dia z�ska� maturitn� vysved�enie.

Chcem vedieďż˝ viac !
2682 K
mechanik po��ta�ov�ch siet�
Z�ska� vedomosti a�zru�nosti z�oblasti hardv�ru, softv�ru, po��ta�ov�ch siet� a�komunika�n�ch syst�mov. Po ukon�en� �t�dia nadobudne� maturitn� vysved�enie a�v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
2447 K
mechanik hasi�skej techniky
Nadobudne� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri v�kone hasiacich pr�c, z�chrane os�b a majetku pomocou po�iarnej techniky. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3658 K
mechanik stavebno-in�tala�n�ch zariaden�
Z�ska� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri realiz�cii, �dr�be a oprave in�tal�ci�, vykurovania a plynovodov. Nadobudne� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3656 K
oper�tor stavebnej v�roby
Nau��� sa v�etko o stavebn�ch v�kresoch, stavebn�ch materi�loch a technol�gi�ch, vykon�va� stavebn� �pravy. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !

U�ebn� odbory
Pon�kame aj mo�nos� �t�dia v trojro�n�ch odboroch s v�u�n�m listom a v dvojro�nom odbore s mo�nos�ou dokon�i� si deviaty ro�n�k.

Zobrazi� v�etky u�ebn� odbory.