Realizujeme projekt ESF
Podporili násMikrotik akadémia

Komunikácia ľudí sa preniesla do dátového sveta. Dni, keď sa susedia rozprávali pri plote sú dávno preč. Sused suseda často nevidí aj celý rok. Vzdialenosti sa v modernej dobe často neskracujú pod vplyvom modernej techniky, ale naopak.Vplyvom doby sa prispôsobujú nielen ľudia, ale aj spoločnosť.

Aj naša škola – SOŠ polytechnická v Humennom, ktorej cieľom je vychovať čo najviac špecialistov v oblasti IT, chce prispieť tým, že sa angažuje v rôznych projektoch, asociáciách alebo združeniach. K medzinárodnému vzdelávaniu v oblasti sieťových technológií, pod názvom CISCO Academy – Netacad, sa v tomto školskom roku pridal aj druhý medzinárodný program pod názvom MIKROTIK Academy.

Medzinárodná certifikácia, ktorá pribieha v rámci vyučovacieho procesu je bezplatná a prináša výhody nielen certifikovaným inštruktorom, ale aj absolventom akadémií. Uplatnenie nielen s maturitným vysvedčením, ale aj celosvetovo uznávaným certifikátom otvára dvere do nejednej spoločnosti zaoberajúcej sa dátovými sieťami.

Proces certifikácie prebieha v odbornom laboratóriu, vybavenom koncovými zariadeniami, ktoré sa využívajú od domácnosti po dátové centrá .Jednoduché wifiroutre ako aj komplexné zariadenia, napríklad pre telefonovanie prostredníctvom dátových sietí – IP telefonia, slúžia študentom akadémie ako cvičná firma.Výhoda, ktorá vyplýva z medzinárodného dosahu je, že celý proces prebieha v anglickom jazyku. Študent zaradený do programu, sa podvedome vzdeláva aj takto. Študent zvládnutím teoretických otázok a vyriešením problému na konkrétnych zariadeniach získava medzinárodný certifikát.

Nový spôsob komunikácie na veľké vzdialenosti je na svete už dlho, ale odborníkov, ktorí túto vymoženosť zabezpečia je málo. Vnáranie technológií do nášho života hlbšie a hlbšie túto skutočnosť iba zvýrazňuje, teda hodnota a cena odborníka v tejto oblasti je stále väčšia.

PRETO SME TU MY :)

V období masívneho rozvoja internetizácie a nárastu s tým spojených potrieb bolo málo možností, ako sa bezdrôtovo pripojiť. Trh bol sústredený na nadnárodné firmy ako Cisco, HP, Ericsson, ktorých produkty boli síce dostupné všade, ale ich cena bola a aj je vysoká. A práve tu MkroTik našiel svoje miesto a uplatnenie, vytvoril produkt pre každého. V začiatkoch išlo hlavne o RouterOS (ROS), ktorý sa inštaloval do PC platforiem a zakrátko vývoj následoval prvým naozaj malým zariadením RouterBoard RB112 a RB532, ktorý zmenil dejiny Európskeho WiFi. V súčastnosti je MikroTik firmou vytvárajúcou industriálne štandardy a určujúcou smery rozvoja technológií.

MikroTik už od začiatku svojej existencie venuje veľký dôraz na vzdelávanie, najskôr systémom konzultantov, ktorý sa následne po úspešnom absolovaní stávali trénermi, a to nielen pre systém MikroTik, ale aj pre bežné sieťové technológie. Veľakrát sme sa stretli s problémom, keď veľké percento ludí pracujúcich so sieťovými technológiami neboli vyučení v tomto odbore. Naštastie sa požiadavky menia a na stredných školách sú otvárané profesionálne sieťové odbory, a to, čo sa doteraz vyučovalo na vysokej škole, prípadne formou samoštúdia, môže byť dostupné aj na Vašej škole. MikroTik uvítal tieto aktivity otvorením nového smeru vo svojom vyučovacom procese, a to vytvorením MikroTik Academy. Veľkou výhodou je fakt, že MikroTik Academy je BEZPLATNÁ pre všetkých študentov, čo napomáha jej rýchlemu rozvoju.

Pridaná hodnota a výhody MikroTik Academy: - študenti rozvíjajú svoje schopnosti na reálnych zariadeniach, vidia ako sa konkrétne zariadenia správajú. Táto časť im do praxe prinesie pravdepodobne najviac, dôvodom je dopyt trhu práve po mladých ľudoch, ktorí sú zdatní nielen teoreticky, ale i prakticky - Zameranie MikroTik Academy je najmä na nasledujúce prvky sieťových technológií: všeobecný networking Layer2 (L2) a Bridging, ktoré sú spoločné pre všetky sieťové zariadenia. Layer3 (L3) zahŕňa všeobecný routing, firewall, NAT, OSPF, BGP. Tieto prakticky získané vedomosti sú základom vašich vedomostí a úspechu v zamestnaní - špeciálne MikroTik skúsenosti a vedomosti získané nielen teoreticky, ale i na reálnych zariadeniach, študentov nielen zaujmú a naučia, ale aj zamestnajú. V praxi je dopyt po schopných zamestnancoch a práve systém MikroTik im v tomto pomáha - s MikroTik technológiou sa stretávame už bežne, napríklad aj u Vás doma. Jej rozšírenie je naozaj veľké, od malých Internet providerov (ISP) až po národných operátorov - úspešný študent získava plnohodnotný industriálny certifikát platný 3 roky, ktorý je plne uznávaný práve pre to, že si ho musí zaslúžiť svojou svedomitou prácou a vedomosťami

2694 M
informa�n� a sie�ov� technol�gie
Nau��� sa spravova� po��ta�ov� siete, servery, datab�zy a tvori� programy, ktor� pracuj� s inform�ciami. Po ukon�en� �t�dia z�ska� maturitn� vysved�enie.

Chcem vedieďż˝ viac !
2682 K
mechanik po��ta�ov�ch siet�
Z�ska� vedomosti a�zru�nosti z�oblasti hardv�ru, softv�ru, po��ta�ov�ch siet� a�komunika�n�ch syst�mov. Po ukon�en� �t�dia nadobudne� maturitn� vysved�enie a�v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
2447 K
mechanik hasi�skej techniky
Nadobudne� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri v�kone hasiacich pr�c, z�chrane os�b a majetku pomocou po�iarnej techniky. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3658 K
mechanik stavebno-in�tala�n�ch zariaden�
Z�ska� vedomosti a zru�nosti potrebn� pri realiz�cii, �dr�be a oprave in�tal�ci�, vykurovania a plynovodov. Nadobudne� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !
3656 K
oper�tor stavebnej v�roby
Nau��� sa v�etko o stavebn�ch v�kresoch, stavebn�ch materi�loch a technol�gi�ch, vykon�va� stavebn� �pravy. Z�ska� maturitn� vysved�enie a v�u�n� list.

Chcem vedieďż˝ viac !

U�ebn� odbory
Pon�kame aj mo�nos� �t�dia v trojro�n�ch odboroch s v�u�n�m listom a v dvojro�nom odbore s mo�nos�ou dokon�i� si deviaty ro�n�k.

Zobrazi� v�etky u�ebn� odbory.