Realizujeme projekt ESF
Podporili násRada školy
Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom


Členmi Rady školy pri SOŠ polytechnickej v Humennom sú:

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Miriam Krišková – predsedníčka Rady školy
Ing. Ľubomír Černega

zvolení zástupcovia rodičov:
Ing. Ján Stavný
Daniela Barančíková
Adriana Tkáčová

zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:
Ing. Lucia Šepeľová

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Jozef Berta
MVDr. Ján Ferko
Jozef Fedorko
Ľuboš Hirjak

zvolený zástupca žiakov:
Karina Butalová

DOCX: Štatút rady školy
PDF: Štatút rady školy
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.