Realizujeme projekt ESF
Podporili nás3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Absolvent je so svojimi odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň je pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov. Vie zhotoviť a čítať stavebné výkresy, používať vhodné materiály, samostatne pracovať, viesť pracovný kolektív, pracovať aj ako živnostník, používať príslušné normy a inú technickú literatúru. Pozná význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v stavebníctve. Všeobecné vzdelanie je predpokladom pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre ďalšie vzdelávanie v odbore i prípadné vysokoškolské štúdium.
ŠkVP platný od 1.9.2015.

2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.